دسته بندی کالاها :

فروشگاه

فیلتر محصولات
دسته بندی کالاها :
پنج راه پنوماتیک
اتصال ۵ راهی پنوماتیک
تومان 41.400تومان 76.600
اتصال زانویی پنوماتیک
اتصال زانویی پنوماتیک
تومان 18.700تومان 136.300
اتصال مستقیم پنوماتیک ایرمد تایوان
تومان 15.000تومان 102.500
اگزوز تخت
اگزوز تخت پنوماتیک
تومان 12.900تومان 112.200
اگزوز کله قندی
اگزوز کله قندی پنوماتیک
تومان 15.000تومان 208.300
چهار راه
چهار راه پنوماتیک
تومان 26.700تومان 62.600
رابط تابلویی
رابط تابلویی
تومان 39.500تومان 118.500
رابط دو سر متغیر
رابط دو سر متغیر پنوماتیک
تومان 13.800تومان 38.700
رابط زانویی
رابط زانویی
تومان 11.300تومان 45.300
سه راهی تی
رابط سه راهی تی T پنوماتیک
تومان 15.900تومان 53.200
رابط مستقیم
رابط مستقیم پنوماتیک
تومان 10.500تومان 46.300
سه راهی Y
سه راهی Y پنوماتیک
تومان 15.900تومان 33.700
سه راهی Y وسط دنده پنوماتیک
تومان 34.500تومان 79.000
سه راهی وسط دنده
سه راهی وسط دنده پنوماتیک
تومان 30.200تومان 74.800
فولی بین راهی
فولی بین راهی پنوماتیک
تومان 71.200تومان 143.200
فولی سرجکی
فولی سرجکی پنوماتیک
تومان 14.800تومان 233.800